Функциональ шал

  • Таны хэрэгцээнд тохирсон, өндөр чанартай шийдэл

    Таны хэрэгцээнд тохирсон, өндөр чанартай шийдэл

    Тамирчид дасгалаа шалан дээр гүйцэтгэхэд маш сайн атгах, тав тухыг шаарддаг тул функциональ бэлтгэл нь биеийн тамирын талбайн хангалттай шалыг шаарддаг.Цаашилбал, тамирчид дасгал бүрийг зөв гүйцэтгэхийн тулд шалан дээрх хамгийн дээд тэнцвэрээ олох боломжтой.

    Хүч чадлын дасгал, стандарт кардио, функциональ дасгал, чөлөөт жин (дунд ачаалал) зэрэгт түгээмэл хэрэглэгддэг.